ගැස්ට්‍රයිටිස්, එහෙමත් නැත්නම් බඩ දැවිල්ල බොහෝදෙනා අතර දැන් සුලභ රෝගී තත්ත්වයකි. මේ නිසා එදිනෙදා කටයුතු පවා කර ගන්නට බැරිව මහත් අසහනයකට මුහුණ දෙන පිරිස ද සුළු නැත. ගැස්ට්‍රයිටිස් හෙවත් බඩ දැවිල්ල ඇතිවන්නට විවිධ හේතු තිබෙන බව වෛද්‍යවරු පවසති. බැක්ටීරියා තත්ත්වයක් මුල් කරගෙන බඩ දැවිල්ල ගතිය ඇතිවන අවස්ථා බහුල ය.
ඒ හැරුණුවිට දුම්පානය කරන අය අතරේත්, මධ්‍යසාර සහ මත්ද්‍රව්‍ය ගන්නා අය අතරේත් බඩ දැවිල්ල තත්ත්වල දුලභ නැත. විවිධ ආහාර සහ පාන වර්ග නිසාත්, ඖෂධ වර්ග භාවිතය නිසාත්, ඇතැම් රෝගී තත්ත්ව නිසාත් බඩ දැවිල්ල ගතිය ඇති නොවනවාම නොවේ. ඒ කවර ආකාරයකින් බඩ දැවිල්ල මතු වුණත්, ඉන් ගැලවිල්ලට සමහර අවස්ථාවලදී වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය වන බව අමතක නොකළ යුතු කරුණකි.

එසේ වුවත්, බඩ දැවිල්ල මඟහරවා ගන්නට, එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට කළ හැකි බොහේ දේ ඇත. සමහරවිට එවැනි ඇතැම් දේ ඔබේ දෛනික චර්යාවෙන් මඟහැරී ගොස් ඇතිවාට සැකයක් නැත. බඩ දැවිල්ල මඟ හරවා ගන්නට පහසුවෙන්ම අපට කළ හැකි දෑ මේ අන්දමට පෙළ ගස්වන්නට අප සිතුවේ එනිසා ය.
1. දුම්පානයෙන්, මධ්‍යසාරවලින් සහ මත්ද්‍රව්‍යවලින් ඈත්වීම
2. වරකට ආහාර බොහෝ ප්‍රමාණයක් ගැනීමෙන් වළකින්න.
3. දවස පුරා කුඩා ප්‍රමාණයේ අහාර වේල් කිහිපයක් ලබා ගන්න.
4. බඩ දැවිල්ල ගතිය ඇතිකරන කෑම වර්ග එක් එක් පුද්ගලයා අනුව වෙනස් වේ. තමන්ට බඩ දැවිල්ල ඇතිවන්නේ කවර ආහාර නිසා ද යන්න ගැන අවධානයෙන් සිට, ඒවා කෑමට නොගැනීම.
5. දිනකට පානය කරන ජලය ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න. අඩු තරමින් වීදුරු 8ත් 12ත් අතර වතුර ප්‍රමාණයක් ඔබ දිනකට පානය කළ යුතුව ඇත.
6. මානසික ආතතිය කළමනාකරණය කර ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත් වේ.
7. ඔබ ඖෂධ වර්ග භාවිතයට ගන්න කෙනකු නම්, එමඟින් බඩ දැවිල්ල ගතිය මතුවන්නේදැයි කියා සොයා බැලිය යුතුව ඇත. ඒ තත්ත්වය නැතිකර ගැනීමට අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් ලබාගන්න.
8. නිදා ගැනීමට ආසන්න අවස්ථාවකදී බර ආහාර වේලක් ගැනීමෙන් වළකින්න.
මංජුලා විජයරත්න
අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි


Hold up, you can turn those dinner dreams into a reality with the help of a crock-pot. The whole point of using them is to prep a meal while you're away -- it's like having a personal chef fixing your dinner while you break a sweat at the gym. Try these recipes and you'll feast like a king. To gain muscle mass fast, you need to follow a mass gain diet that has an ideal balance of macronutrients at every muscle building meal. These top 10 muscle gain meals to be included in your bulking diet plan are big on taste and also packed with a variety of muscle building and mass gain proteins, complex carbohydrates and good fats.How many times have you heard that breakfast is the most important meal of the day? Not to sound like a broken record, but it is. What you eat in the morning sets your energy levels for the day, revs up your metabolism, and fuels muscle growth.Source:pudumalokayavideo.com


A little patina increases the beauty of gold jewelry―but when the luster is gone, a quick clean is in order. Skip the expensive cleansers and reach for a common household product to polish your gold.How To Clean Gold Jewelry – Excellent performance and appearance will be determine with your fashion style and kind of jewelry that you wear. And if at this time, you are looking for great inspiration and ideas of the How To Clean Gold Jewelry? then you are in the right portal since at Online Jewelry Designs and Ideas site you can easily Find the latest details information and ideas about the How To Clean Gold Jewelry that you can use for your own guide and informational purpose to improve your personal appearance.Mix gently. Though ordinary tap water will work fine, for even better results, you can use sodium-free seltzer water or club soda. The carbonation in these liquids can help loosen accumulated dirt and debris.


The kidneys are vital organs in the human body, located under the rib cage, and are responsible for detoxification and cleaning of the system, as they filter 10-150 quarts blood on a daily basis.
Their function is extremely important for the entire body and the blood.Kidney stones are one of the most common urinary tract disorders. They are hard, crystalline minerals that develop in the kidneys when urine becomes too concentrated. The stones can vary greatly in size and shape and occur most often in people 20-40 years old.Swelling – Your face will star being bloated and swollen along with the joints and limbs if the kidneys start to failure. If they do not do their job properly and cannot get rid of excessive fluids swelling starts to appear.Source:nodutulokayavideo.blogspot.com


Sometimes when you choose to make a really great meal, you know there will be work to do. You could skip the hassle and go out to eat or you could employ some of these tricks to make cutting and peeling your food easy as can be.We present you with a clip of four foods that you were peeling wrong, until now that is. Watch!Maybe, the ability to peel different food products quickly and efficiently is not an essential skill you need to get through life. But there’s nothing wrong with trying to make your life easier, or to speed up the preparation of your favourite dish.


Not only is garlic the choice that is perfect incorporating tastes to a savory recipe, it offers a long list of overall health benefits as a consequence of their effective antioxidant properties. Garlic have a compound referred to as allicin, which has been demonstrated to help lower cholesterol levels levels, prevent blood clotting, and also demonstrated an ability to possess anti-cancer properties and anti-microbial effects.Take a pot and pour the water and the milk into it. Then, add the garlic and put the pot on heat. Wait until the mixture starts boiling. Keep the heat on medium; do not stop stirring, all until the mixture evaporates to one half of the amount you started with. Strain and add the sugar to the mixture. This drink is the best when served hot.
The cloves in the bulb are mainly used whether raw or cooked. It is frequently used in Indian cooking. Garlic can be made into powder, and 1/8 tsp of garlic powder is equal to 1 clove of raw garlic.Source vishwakarma.lk


Aloe Vera is a plant which has sharp pointy out well spread leaves. So at first sight you will not believe this plant has some amazing medicinal benefits. But the soothing ability of aloe vera juice helps make many medicines all over the world.On regular consumption of Aloe Vera juice, it will help you in boosting the immune system, and in a research by “The Journal of Environmental Science and Health”, the Aloe Vera tree has antibacterial, anti-viral and properties of antifungals, which help the immune system keep away toxins.The amazing healing properties of aloe vera plant is well known. It is popularly known as “Lily of the Desert”.Since centuries people have made great use of it medicinal values in treating their ailments. The pointed leaves of aloe vera contains a clear gel like substance, which is more or less water with several other nutrients mixed in it. The reason behind aloe vera finding an important place in every house is its great healing properties. It work wonder for skin and hair. At the same time it resolves many health issues effectively.Source:.wishmalokayavideo.com
Powered by Blogger.